top of page
Picture1.png

עבדה

הקמת כפר תיירותי חקלאי

ומוקדי תיירות וחקלאות

עבדה 1.jpg

תכנית שלד ע"ג טופוגרפיה

886 דונם למגורים

100 משפחות במקום

500 יחידות עתידיות

1.73 דונם ליחידה (ממוצע)

1.199-0.5  דונם למגרש

סכמה להסבר ההרכב החברתי וצורכי הציבור הבדואי

A5.jpg

סכמות לביטוי משפחה מורחבת וערכי תכנון במרחב

1.jpg
4.jpg
3.jpg
2.jpg

שטח מגורים מוצנע

שיג -חלל אירוח 

שבילי תנועה חופשית

זכות דרך (כביש)

חקלאות משותפת

ממשק לנחל

6.jpg

תכנית השלד

7.jpg

ערוצי מים וחקלאות

ושטח לניסוי סכמות

10.jpg

72 דונם

מצב קיים - 7 בתי אב

9.jpg

מצב מוצע - 42 מגרשי מגורים

(יש לייצר תכנית תנועה פנימית ע"מ להשלים חלוקה ע"פ סכמה)

יש לייצר פרוגרמת מגרשים וזכויות יותר מפורטת המתייחסת לזיקות טבעיות.

 

חשוב להבין לעומק את פריסת החקלאות וההיגיון המרחבי הקיים שלה כדי להשלים תכנון המוסיף לקיים ומעשיר אותו מבלי לגרוע ממנו.

P1_3 - Photo.jpg

עבדה

 כפר תיירותי חקלאי בדואי

Picture1.png
bottom of page